Aderent

Clientul factorului, cel care transferă acestuia drepturile pe care le are asupra creanțelor rezultate din relațiile sale comerciale cu Debitorul Cedat.

Cesiune de Creanță

Convenția prin care Aderentulul transmite Factorului drepturile sale asupra creanțelor prezente sau viitoare pe care Aderentul le are față de un Debitor (Debitor Cedat) în baza unei relații comerciale.

Compensarea

Operațiune prin care se sting, fără plată în numerar, ci prin simple înregistrări contabile, datorii reciproce între Aderent și Debitor.

Debitor Cedat

Cumpăratorul/beneficiarul (importatorul) bunurilor și/sau serviciilor Aderentului, bunuri și/sau servicii care stau la baza creanțelor cesionate de către Aderent Factorului; Debitorii trebuie acceptați de Factor în vederea derulării prin factoring a relației sale cu Aderentul.

Factor

O instituție specializată, care, în schimbul unui preț, plătește în avans sau la scadență Aderentului contravaloarea creanțelor cesionate considerate eligibile, în limita plafonului acordat și, subrogându-se în drepturile acestuia, urmează să încaseze creanțele al căror proprietar a devenit, de la Debitorii Cedați.

Factor de Export

Compania sau banca rezidentă sau non-rezidentă care achiziționează creanțe de la exportator.

 

Factor de Import

Compania sau banca rezidentă sau non-rezidentă, care acceptă preluarea riscului de neplată al unui Debitor (Importator).

Factoring cu Regres

În cazul acestui tip de factoring, riscul de neplată al Debitorului Cedat este suportat de Aderent; în cazul în care Debitorul se află în incapacitatea de a achita suma datorată, Factorul are drept de regres asupra Aderentului la o dată stabilită prin Contractul de Factoring.

Factoring fara Regres

În cazul acestui tip de factoring, riscul de neplată al Debitorului Cedat se transferă către Factor, în caz de neplată, acesta nemaiavând drept de regres asupra Aderentului. În general, Factorul își ia măsuri reasiguratorii împotriva riscului de neplată a debitorului, putând opta pentru încheierea unei polițe de asigurare a riscului de neplată sau pentru garanția oferită de Factorul de Import în conformitate cu regulile internaționale GRIF.

 

Scrisoarea de Notificare

Înscrisul emis de Aderent și transmis Debitorului Cedat, prin care acesta din urmă este notificat de faptul că toate creanțele ce rezultă din relația lor comercială sunt cesionate în favoarea Factorului. În baza primirii ei, Debitorul Cedat are obligația de a achita sumele datorate în baza relației lor comerciale în contul indicat de Factor, acest mod de plată reprezentând singura posibilitate validă de stingere a obligației sale.

Factoring Domestic

Vânzarea către un terț (Factor) de creanțe deținute de o companie rezidentă asupra unei alte companii rezidente, cu scopul de a obține finanțare sau alte servicii incluse în pachetul de factoring.

Factoring Internațional

Vânzarea de creanțe de către un exportator către un terț (Factor de Export), cu scopul de a obține finanțare sau alte servicii incluse în pachetul de factoring.

Serviciul de Acoperire a Riscului de Neplată

O creanță acoperită este definită ca fiind acea creanță lichidă, exigibilă și certă, care se încadrează în limita de acoperire stabilită de Factor și pentru care nu există vreo dispută (litigiu comercial); riscurile acoperite sunt: insolvența, faliment și neplata prelungită; procentul de acoperire nu este unul standard, putând însă urca până la nivelul de 100%.

Serviciul de Administrare a Facturilor

Factorul vă asigură servicii de preluare a tuturor facturilor emise de Aderent asupra Debitorilor Cedați, de evidența și gestionare a acestora, precum și de punere la dispoziția Aderentului, lunar sau la cererea acestuia, a situațiilor privind creanțele derulate prin factoring.

 

Serviciul de Colectare al Facturilor

Activitatea de colectare este externalizată pentru creanțele cesionate Factorului, acesta urmând să facă demersuri în vederea încasării lor. Astfel, Factorul urmărește colectarea tuturor creanțelor (aprobate și/sau neaprobate, acoperite și/sau neacoperite) aferente unui Debitor Cedat, la data scadenței acestora. În caz de întârziere a plății, Factorul va iniția procedurile de colectare specifice. În cazul unei facilități de Factoring cu Regres, operațiunile de colectare a creanțelor cesionate Factorului se vor desfășura până la termenul de regres prevăzut în Contractul de Factoring; la împlinirea acestui termen, creanțele neacoperite vor fi recesionate (revândute) Aderentului, Factorul nemaiavând obligația urmăririi încasării acestora.

Serviciul de Finantare

Factorul va plăti Aderentului, în avans, până la 100% din valoarea creanțelor cesionate (în limita plafonului aprobat); în cazul în care plata în avans este mai mică de 100% din valoarea creanței cesionate, diferența (rezerva) va fi transferată Aderentului la data încasării de către Factor, în conformitate cu prevederile Contractului de Factoring.

Noutăți

Vezi mai multe noutăți